Jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informacje poniższe opisują w jaki sposób Pfizer Polska przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz informuje o przysługujących Pani/Panu prawach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”), którego adres znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 22310, NIP 521-31-15-586, [strona: www.pfizer.com.pl, telefon: +48/22 335 61 00, e-mail: warsaw.office@pfizer.com].  
 2. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez podmioty z Grupy Pfizer* inne niż Pfizer Polska Sp. z o.o., administratorem Pani/Pana danych osobowych odrębnym od Pfizer Polska Sp. z o.o. będą podmioty należące do Grupy Pfizer*, w szczególności: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego adres znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 228149, NIP 521-33-28-885, telefon: +48/22 335 61 00, , e-mail: : warsaw.office@pfizer.com]. 
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej DPO.Pfizer.com 
 4. Administrator przetwarzał będzie następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: [imię, nazwisko, zawód (w tym numer PWZ), adres miejsca pracy, stopień naukowy, specjalizacja, adres e-mail oraz numer telefonu]. 
 5. W zależności od udzielonych zgód, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
  1. .przekazywania materiałów edukacyjnych, informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Grupy Pfizer* (lista podmiotów znajduje się poniżej), w tym do dokonywania analiz oraz segmentacji Pani/Pana danych osobowych (profilowanie); 
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach wskazanych w punkcie [5.] jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”), tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda. 
 7. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z udzielonej zgody. 
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w punkcie [5.] powyżej, tj. do momentu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody. Przy ustalaniu czasu trwania okresu przechowywania uwzględniamy następujące kryteria:  (i) czas obowiązywania stosunku z Państwem i zapewniania Państwu dostępu do Strony; (ii) wymagania obowiązujących nas przepisów prawa; albo (iii) czy przechowywanie informacji jest zalecane ze względu na nasz interes prawny (np. w związku z egzekwowaniem Regulaminu Strony, obowiązującymi okresami przedawnienia, sporami sądowymi lub czynnościami wyjaśniającymi organów regulacyjnych). 
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę może Pani/Pan wycofać w następujący sposób: a) pisemnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa (Polska)), b) mailowo na adres: warsaw.office@pfizer.com, c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48/22 335 61 00. 
 10. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych ( podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”),   w celu     
  1.          1.Badania satysfakcji klienta poprzez przekazywania ankiet dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmioty należące do Grupy Pfizer 
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji (art. 21 RODO), prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).  Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, Administrator udzieli Pani/Panu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku o realizację prawa, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania. 
 12. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących Pani/Panu prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Pfizer Polska sp. z o.o. poprzez kanały wskazane w punkcie [3.] powyżej. 
 13. Jest Pani uprawniona/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie [10.] powyżej w następujący sposób: 
  1. pisemnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa (Polska); 
  2. mailowo na adres: warsaw.office@pfizer.com
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48/22 335 61 00; oraz 
  4. poprzez wypełnienie formularza realizacji praw na stronie: www.pfizer.com.pl
 14. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, tj. w przypadku Polski organem właściwym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych .  
 15. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym mamy placówki lub w którym zatrudniamy usługodawców, w tym w USA, jak również tam, gdzie działają nasze jednostki stowarzyszone. 
 16. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane w następujący sposób: 
  1. Do innych podmiotów Pfizer: grupa.pfizer.com.pl, w celach marketingowych, informacyjnych i edukacyjnych. 
  2. Naszym zewnętrznym dostawcom usług, aby mogli świadczyć usługi, takie jak analiza danych, technologia danych i związane z nią rozwiązania infrastrukturalne, obsługa klienta, audyt i inne usługi. 
  3. Do firm zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych dostarczających usługi informacyjne w sektorze opieki zdrowotnej, aby zapewnić aktualność i dokładność danych. 
  4. Do innych firm, z którymi współpracujemy w zakresie wspólnego opracowywania, dystrybucji i / lub marketingu określonych produktów lub usług. 
  5. Aby zachować zgodność z wymogami prawnymi, postępowaniami sądowymi, decyzjami sądów, żądaniami organów lub postępowaniami prowadzonymi wobec Pfizer Polska. 
  6. W celu podjęcia działań prawnych lub w inny sposób chronić bezpieczeństwo, prawa lub własność naszych klientów, osób trzecich, Pfizer Polska i jego podmiotów stowarzyszonych. 
  7. Aby przygotować, zakończyć i wdrożyć wszelkie reorganizacje, fuzje, sprzedaże, założenia spółek joint venture, cesje, przeniesienia lub innej formy zbycia całości bądź dowolnej części naszej działalności, aktywów albo akcji (w tym również w związku z postępowaniem upadłościowym lub podobnym). 
 17. .Niektóre z krajów spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Odnośnie do przekazywania informacji z krajów EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, wprowadziliśmy odpowiednie środki w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych, takie jak zapewnienie, że otrzymujący informacje jest związany Standardowymi klauzulami umownymi UE. Egzemplarz dokumentów określających te zabezpieczenia można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie [12.] powyżej. 
 18. W związku z przekazaniem Pani/Pana danych osobowych do państw spoza EOG, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. Aby uzyskać kopię Pani/Pana danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o zgłoszenie realizacji tego prawa w sposób opisany w punkcie [12.] powyżej. 

* Do Grupy Pfizer należą następujące podmioty: Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa (Polska), Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa (Polska). Aktualna lista podmiotów Grupy Pfizer jest także dostępna na stronie: grupa.pfizer.com.pl.