Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.dobryfarmaceuta.pl ["Serwis"], w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie są Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Właścicielem niniejszego Serwisu oraz podmiotem, którego dotyczą zamieszczone informacje jest Pfizer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 16B, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000022310, o adresie elektronicznym warsaw.office@pfizer.com.pl ["Właściciel"]. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś Państwo, jako użytkownicy Serwisu i usługobiorcy zobowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w jego treści zmian. Korzystanie przez Państwa z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w regulaminie, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na jego treść oraz na warunki, jakie muszą Państwo spełnić chcąc korzystać z Serwisu oraz oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały okres istnienia Serwisu, a odtworzenie jego treści możliwe jest poprzez naciśnięcie ikony pod nazwą "regulamin".

I. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

Treści zawarte w Serwisie mają charakter: Informacyjny i edukacyjny i zwane są dalej łącznie ["Usługami"]. Wykonawcą wszelkich Usług dostępnych w Serwisie oraz udostępniającym ten Serwis oraz Usługi jest Project Medica, z siedzibą w Kołobrzegu, kod pocztowy 78-100 Kołobrzeg ul. Motylowa 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji o Działaności Gospodarczej, NIP: 8561847324, REGON: 321328887, o adresie elektronicznym office@projectmedica.com ["Wykonawca"]. Wszelkie czynności, do dokonania których zobowiązany lub uprawniony, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu jest Właściciel, mogą być podjęte przez Wykonawcę.

Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych Usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:

Serwis może zostać zmieniony przez Właściciela bez uprzedzenia, w każdym czasie.

Korzystając z Serwisu lub Usług zobowiązują się Państwo do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiadomość, iż są bezprawne.

Każdemu użytkownikowi, z zastrzeżeniem punktu 8 poniżej, który wyrazi wolę skorzystania z Usługi i w tym celu udostępni wymagane dane, o których mowa poniżej, zostanie przypisane konto użytkownika ["Konto"].

Indywidualne Konto przypisywane jest jedynie osobom uprawnionym do wystawiania recept lub prowadzącym obrót produktami leczniczymi, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm.) [„Prawo Farmaceutyczne”].

W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z korzystania z Usług. Możliwość rezygnacji z Usług w dowolnie przez Państwa wybranym terminie, czyni zadość Państwa uprawnieniu do odstąpienia od korzystania z Usług w terminie 10 dni licząc od dnia rozpoczęcia korzystania z Usług.

Rozpoczęcie korzystania przez Państwa z Usług nastąpi po:

Usługi świadczone w ramach Serwisu są realizowane drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych, a w przypadku Usługi Subskrypcji także z użyciem automatycznych systemów wywołujących.

Czas świadczenia Usług nie jest z góry ograniczony, jak również nie są Państwo zobowiązani do korzystania z Usług przez określony, minimalny okres.

Usługi świadczone są przez Właściciela nieodpłatnie, a jedynym kosztem, jaki ponoszą Państwo w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Państwo korzystają.

W przypadku powzięcia przez Właściciela zamiaru zaprzestania świadczenia Usług lub likwidacji Serwisu, zostaną Państwo o tym poinformowani z jednomiesięcznym uprzedzeniem.

Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Korzystanie z Serwisu oraz Usług polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:

II. Zasady korzystania z usługi Subskrypcji (nowości w serwisie www.dobryfarmaceuta.pl) i jej zakres

Rozpoczęcie korzystania z Usługi Subskrypcji jest jednoznaczne z zamówieniem przez Państwa wszelkich informacji z Serwisu, w szczególności równoznaczne z zamówieniem przesyłania danych o zmianach w treści Serwisu, w tym informacji które mogą zawierać treści handlowe lub marketingowe. Udzielenie informacji o Państwa adresie elektronicznym nie zobowiązuje Właściciela lub Wykonawcy do przesyłania zamówionych materiałów informacyjnych.

Subskrypcja świadczona będzie na Państwa rzecz w niedających się z góry określić okresach i uzależniona jest od zmian wprowadzanych w treści Serwisu.

Właściciel lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za:

Właściciel lub Wykonawca zastrzegają sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia Państwa o tym fakcie.

III. Warunki techniczne

Celem korzystania z Serwisu powinni Państwo dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer klasy IBM-PC, MAC lub inny komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie Flash/Shockwave, cookies oraz JavaScript.

Korzystanie przez Państwa z Usług, wskazanych w rozdziale I niniejszego regulaminu, wymaga spełniania przez Państwa następujących warunków technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel:

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Państwa z Usług należy korzystanie z nich bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji Państwa przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z Usług świadczonych poprzez sieć WWW wymaga udostępnienia podstawowych informacji o Państwa komputerze, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączyli się Państwo z danym Serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Państwa przeglądarka oraz system operacyjny itp.

Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzonych przez Właściciela lub Wykonawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługują się Państwo, jest następujący:

IV. Zobowiązania i odpowiedzialność Właściciela

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane w sytuacji, gdy nie jest on inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwa lub nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Właściciel podejmie wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu.

Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z tego Serwisu i ich dalszą eksploatacją. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych.

Właściciel nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną niebędącą własnością Właściciela nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, które transmituje oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu oraz:

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania tych danych przez Państwa, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwia dostęp do tych danych.

V. Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane na adres elektroniczny: warsaw.office@pfizer.com.pl lub na adres Właściciela w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.

W terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od otrzymania reklamacji zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona i zgłaszający ją zostanie pisemnie poinformowany o zajętym stanowisku. Jeżeli reklamacja została zgłoszona drogą elektroniczną, odpowiedź na nią może również zostać przesłana na adres elektroniczny zgłaszającego reklamację.

W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

VI. Warunki udziału w Programie Edukacyjnym.

Program edukacyjny, organizowany przez Właściciela, polega na możliwości zdobywania punktów edukacyjnych Pfizer za aktywność w Serwisie i wymianie punktów edukacyjnych Pfizer na Materiały Edukacyjne [„Program Edukacyjny”].

Wartość jednostkowa Materiałów Edukacyjnych (książki bądź e-booki o tematyce związanej z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzone znakiem reklamującym Właściciela) nie przekracza 100 zł, a tym samym jej przekazanie Użytkownikowi zgodne jest z Prawem Farmaceutycznym.

Wszelkie roszczenia związane z Programem Edukacyjnym należy kierować wyłącznie do Właściciela.

Program edukacyjny trwa do daty wyczerpania zapasu Materiałów Edukacyjnych.

Uczestnikami Programu Edukacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które posiadają Konto w Serwisie, spełniając warunki, o których mowa w punkcie 8 rozdziału I „Ogólne zasady korzystania z Serwisu”.

1. Program Edukacyjny przebiega następująco:

a) punkty edukacyjne Pfizer przydzielane są za następujące aktywności w Serwisie:

b) ilość punktów edukacyjnych Pfizer, które zgromadził użytkownik za poszczególne aktywności wskazana będzie w Serwisie w zakładce „Mój profil – punkty edukacyjne Pfizer”.

c) ilość punktów edukacyjnych Pfizer, które można zdobyć za poszczególne aktywności wskazana będzie przy danej aktywności

d) W zakładce „Mój profil – punkty edukacyjne Pfizer” użytkownik będzie miał wgląd do Materiałów Edukacyjnych, które może odebrać w zamian za punkty edukacyjne Pfizer.  Wybór Materiału Edukacyjnego następuje poprzez kliknięcie w baner „Zamawiam” znajdujący się pod danym Materiałem Edukacyjnym.

e) Punkty edukacyjne Pfizer mają ograniczoną datę ważności. Właściciel poinformuje drogą elektroniczną (wiadomość email) o dacie utraty ważności punktów. Punkty Pfizer zebrane w okresie 1.2017-8.2018 są ważne do 30.09.2018.

2. Materiały Edukacyjne zostaną wysłane na adres apteki podany podczas rejestracji na portalu w ciągu 30 dni od kliknięcia w baner „Zamawiam”  znajdującego się pod danym Materiałem Edukacyjnym.

VII. Prawo właściwe

Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmioty polskie, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.

We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. "Prawo farmaceutyczne" oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".

Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania z Serwisu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.

VIII. Ochrona prywatności

Właściciel przechowuje i przetwarza wszelkie przekazane przez Państwa informacje z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

IX. Prawo autorskie

Treść stron internetowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Właściciel wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo Serwis na swoich komputerach i drukowali fragmenty tego Serwisu wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu redystrybucji lub jakimkolwiek innym celu komercyjnym, chyba, że Właściciel wyrazi na to pisemną zgodę. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Przystępując do korzystania z Serwisu ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu ani jakichkolwiek dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

Nazwy produktów Właściciela, zamieszczone w Serwisie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu Państwa do Serwisu nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich